Životospráva


 • Stravování dětí probíhá zpravidla frontálně z důvodu bezpečnosti dětí a také ze zásady správného stolování.
 • Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu ( dle předpisu).
 • Zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, dodržujeme zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů.
 • Děti mají stále k dispozici ve třídě i v jídelně (na dostupném místě ) dostatek tekutin .
 • Mezi jednotlivými podávanými pokrmy dodržujeme doporučené tří hodinové časové Pitný režim probíhá i při pobytu venku a na školní zahradě .
 • Děti do jídla nenutíme, respektujeme individuální tempo a množství jídla každého dítěte.
 • Snažíme se, aby děti všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.
 • Vytváříme dětem kulturní a hygienické prostředí, vedeme děti ke správným návykům stolování .
 • Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád , snažíme se o to, aby byl denní řád flexibilní a umožňoval organizaci činností přizpůsobovat potřebám a aktuálním situacím a reagoval na neplánované události v mateřské škole.
 • Snažíme se, aby děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován podmínkám počasí.
 • Dáváme dětem prostor pro dostatek volného pohybu a spontánní hry nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.
 • V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí např. dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidný program , děti ke spánku nenutíme.

Mateřská škola poskytuje i stravování ( tzv. doplňkové )“ cizím strávníkům“kteří se řídí pravidly , které jsou rozepsány v  Organizačním řádu školy .
Stravování předškolních i školních dětí dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 v platném znění, kterou se mění vyhláška č.107/205 Sb.
Závodní stravování (dle platné vyhlášky č.84 /2005 o závodním stravování )
Doplňková činnost školy :
Stravování cizích strávníků § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Denní řád


 • náš denní řád je natolik pružný, aby mohl reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální, či aktuálně změněné potřeby.
 • do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání.
 • snažíme se o to, aby děti nacházely potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.
 • při vstupu nového dítěte do naší mateřské školy uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • snažíme se o to, aby poměr spontánních a řízených činností byl v denním programu vyvážený.
 • dáváme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru , umožňujeme dětem , aby si ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
 • veškeré aktivity organizujeme tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do
 • organizace činností a pracovaly svým tempem.
 • vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, kde mají děti možnost účastnit se společných činností v malých skupinkách, středně velkých skupinách ale i v celé skupině .
 • dbáme na dostatečné soukromí dětí a pokud to děti potřebují, mohou se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejné podmínky v rámci možností poskytujeme dětem při osobní hygieně apod.
 • při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmů dětí, přikláníme se k individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
 • po realizaci plánovaných činností vytváříme materiální podmínky takové, aby věcné prostředí bylo dostatečné a kvalitní.
 • výchovně vzdělávací pomůcky máme včas připravovány.

Organizace dne


6:00 - 11:45


 • 6:00 hod. postupný příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • pitný režim v průběhu celého dne
 • centra s nabídkou různorodých činností (např. výtvarné nebo pracovní, grafomotorika , pracovní listy ,apod.)
 • prolínání herních činností s úklidem, přivítání se v komunitním kruhu
 • pitný režim v průběhu celého dne
 • 8.45hod. podávání svačinky
 • individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji osobnosti dítěte
 • řízené tělovýchovné činnosti a aktivity
 • 10.00 hod. pobyt venku, na školním hřišti, nebo na obecním hřišti v areálu koupaliště
 • v teplých měsících podnikáme často vycházky k blízkému lesu.( pokud je hezké počasí , chodíme ven dříve a využíváme delšího pobytu venku)

11:45 - 15:30


 • 11:45 hod. hygiena ,oběd
 • hygiena, čištění zubů
 • odpočinek
 • předčítání nebo poslech pohádky, , relaxační hudba
 • děti, které neusnuly,vstávají a věnují se klidným činnostem a hrám
 • 12:15 - 13:15 hod. starší děti aktivity, dle rozvrhu týdne a klidné spontánní hry ve třídě
 • hygiena
 • 14:00 hod. podávání odpolední svačinky
 • hygiena
 • spontánní hry a spontánní pohyb dle volby dětí, pohybové hry , opakovací chvilky, dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech
 • spontánní hry , individuální i skupinové činnosti dle zájmu dětí ve třídě, tělocvičně , nebo na školním hřišti dle počasí a ročního období ( spontánní pohyb, míčové hry spontánní hry na pískovišti, školním hřišti, na průlezkách apod..)
 • 15:00 hodin postupné odcházení dětí domů
 • uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Týdenní rozvrh opakujících se výchovněvzdělávacích aktivit od 12:15 do 13:15

 • pondělí: Individuální práce s integrovaným dítětem.
 • úterý: Kroužek hry na zobcovou flétnu" Flétnička".
 • středa: Metoda dobrého startu.
 • čtvrtek: Logopedická intervence ( individuální či skupinová logopedická péče) - Angličtina.

Nadstandartní aktivity

 • angličtina pro děti
 • každé pondělí od 14:45 hod. – 15:30 hod. ( Mgr. Helena Šůstalová)

Doplňkové programy

 • různé výlety, exkurze , besedy s odborníky
 • společné akce s rodiči
 • práce s keramickou hlínou
 • tvořivé dílny

Rituály:

 • každodenní ranní přivítání dětí s učitelkou na polštářcích
 • komunitní kruh –(sdílení svých prožitků, přání , naslouchání toho kdo mluví)
 • malovaný kalendář – který je den ?( obrázek,číslo, písmenko – místo vyhrazeno na nástěnce ve třídě )
 • co říká sluníčko? ( přehled počasí )
 • který měsíc vládne ? ( znázorňují papíroví skřítci se symbolem měsíce – vyhrazeno místo na nástěnce ve třídě + velký formát obrázku )
 • jaké máme roční období? ( symbol na nástěnce)
 • čistím zoubky řízy, řízy ( prevence zubního kazu )
 • brousek pro tvůj jazýček ( logopedická chvilka)
 • oslava narozenin , svátku ( dřevěný narozeninový dort se svíčkami )

Návyky

Návyky rozumíme naučené, zkušeností získané způsoby chování. Návyky , které si děti v tomto věku osvojují, jim slouží k získání co největší samostatnosti a usnadní jim také sociální zařazení do kolektivu, přispívají k rozvoji schopností a vědomostí Tyto návyky prolínají každodenními činnostmi a příležitostmi


Návyky k získání samostatnosti

 • samostatné oblékání
 • stolování
 • osobní čistota a hygiena
 • udržování pořádku v nejbližším okolí.

Vztahové návyky

 • děti si s vedením učitelek vytváří svá pravidla chování, přiměřená věku
 • společně dbáme na jejich plnění
 • snažíme se o to , aby pravidla slušného chování znali a respektovali i dospělí
 • vedeme děti k reakci na pokyny dospělého
 • učíme děti umět přiměřeně svému věku ovládat své jednání
 • vedeme děti k hodnocení svého jednání
 • vedeme děti zajímat se o pocity a zájmy druhých
 • vedeme děti požádat o pomoc, když si neví rady

Bezpečná manipulace s hračkami i pomůckami

 • děti vedeme k tomu , aby se pohybovaly v budově školy , tělocvičně i na školní zahradě tak, aby neohrozily sebe ani ostatní děti
 • dbáme o bezpečné zacházení s hračkami i pomůckami tak aby neublížily sobě ani ostatním dětem
 • vytváříme šetrný a pozorný vztah k zacházení s hračkami , věcmi a jiným zařízením mateřské školy