Mateřská škola Osíčko, okres Kroměříž
příspěvková organizace


Školní řád


I. Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
Obsah školního řádu je vymezen zákonem §30zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ,ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.


ZPĚT


II. Přijímání dětí do mateřské školy

 • Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů.
 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci dubnu.
 • Při přijímání dětí do MŠ se ředitelka školy řídí kriteriemi pro přijímání dětí.

Kritéria pro přijímání dětí.

 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
 • S výjimkou může mateřská škola přijmout dítě mladší tří let s možností docházky nejdříve v měsíci, kdy dosáhne 2,5 let a to s přihlédnutím k volné kapacitě školy.
 • Dítě přijímá do mateřské školy ředitelka MŠ, a to na základě žádosti rodičů.
 • Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od předání řádně vyplněné přihlášky.

ZPĚT


III. Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 hodin do 15.30 hodin (škola se v 6.00 hod. odemyká , v 8.30 hod. zamyká, v případě potřeby se chodí zadním vchodem MŠ , v 15.30 hod. se MŠ uzavírá), Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 15.30 hod. uzamčena.
 • Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce, nejdříve v 6.00 hodin.
 • Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, jinak po dohodě s učitelkami podle aktuální potřeby rodičů.
 • Odchod po obědě od 12.00 hodin ( příchod zadním vstupem do MŠ-tj. ze dvora )
 • Odchod odpoledne od 14. hodin do 15.30 hodin.
 • Během dne se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Rodiče používají zvonek, nebo zadní vchod mateřské školy).
 • Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být uveden v evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.).
 • Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce.
 • Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů - tiskopis "Pověření" vyzvedněte v ředitelně školy.
 • Rodiče omlouvají dítě nejlépe den předem, na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin.
 • Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně, nebo telefonicky.

Telefon MŠ : 573 390 226


ZPĚT


IV. Přerušení nebo omezení provozu školy v měsíci červenci a srpnu

 • Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše.
  Za závažné důvody se považují organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání .

ZPĚT


V. Evidence dítěte

 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař.
 • Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu, která se doplní do Evidenčních listů dítěte.
 • Informace o dětech a rodinných údajích jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ZPĚT


VI. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Dle § 29, zákona 561/2004 Sb., školský zákon a dle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2004 , ve znění pozdějších předpisů.
Dále dle Směrnice ředitelky školy k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ a dle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( Čj.: 37 014/2005-25 ze dne 22.prosince 2005)


Předcházení rizikům, poučení dětí

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb. Pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují a seznamují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech.
 • Zároveň se seznamují děti s konkrétními pokyny , se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu .(viz Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ )

Prevence sociálně patologických jevů

 • Podrobně je rozpracována v preventivním programu.
 • Škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti před nežádoucími společenskými jevy.
 • Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a ve škole a nimi manipulovat. Současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let dovoleno vstupovat do školy pod jejich vlivem.
 • V areálu školy platí zákaz kouření !

Zdravotní způsobilost

 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především jedná-li se o infekční onemocnění, alergické, astmatické potíže. Zamlčení zdravotního stavu dítěte, je považováno za hrubé porušení řádu školy. Podávat dítěti léky v MŠ není možné- pedagog nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.
 • Učitelky mají právo vyžadovat od zákonných potvrzení od lékaře o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho nástupem do kolektivu dětí.

První pomoc

 • Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci.
 • Neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte.
 • Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.
 • Všichni pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci ( viz traumatologický plán ).

Evidence školních úrazů

 • Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Všechny školní úrazy jsou evidovány v Knize úrazů. Jde-li o úraz, který způsobil, že se dítě neúčastní činnosti školky nejméně jeden den, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán následně po ohlášení úrazu záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise. Po jednom vyhotovení záznamu o úrazu obdrží škola, zákonní zástupci, zřizovatel, ČŠI
 • U hromadných, těžkých nebo smrtelných úrazů se podává hlášení i na inspekci práce, MŠMT.

Poučení dětí

 • Škola zajistí, aby děti byli poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. (Blíže rozpracováno ve směrnici ředitelky školy k bezpečnosti a ochraně dětí v MŠ)

Dozor nad dětmi

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to: od doby převzetí školy od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření – zmocnění vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:
 • 20 dětí z běžných tříd nebo
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 • Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí
 • 8 dětí v běžné třídě
 • nejvýše 11 dětí ve třídě, kde jsou děti se zdravotním postižením
 • Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod pedagogickým dozorem.
 • Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí, nebo při specifických činnostech (např. plavání, bobování…) nebo v prostředí náročném na bezpečnost dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo zletilou osobu způsobilou k právním úkonům vykonávat dozor.
 • V době realizace zájmových aktivit je dozor zajištěn pedagogy.
 • Při plaveckém výcviku odpovídají za bezpečnost dětí instruktoři.
 • V době před plaveckým výcvikem a po jeho ukončení odpovídají za bezpečnost dětí pedagogové, kteří děti doprovázejí.
 • Pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku.
 • Při společných akcích školy s rodiči je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky.
 • Pohybové aktivity dětí:
 • Pedagog zajišťuje bezpečnost dětí, je přítomen po celou dobu aktivit, řídí se dalšími směrnicemi a pokyny.

Kontrolní činnost:

 • Ředitelka školy průběžně kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí.
 • Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů dětmi.

ZPĚT


VII. Úplata za předškolní vzdělávání


Za předškolní vzdělávání nepožadujeme úplatu.


ZPĚT


VIII. Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu u vedoucí školní jídelny.
 • Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.
 • Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy,musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 7:00 hodin dne, na který se stravování poskytuje.
 • Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 12:30 hodin předchozího dne (24 hodin předem).
 • Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11:45 do 12:15 hodin do jídelny. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.
 • Rodiče uhradí stravu hotově vedoucí školní jídelny, nejpozději do 14 dne následujícího měsíce. ( Veškeré informace poskytne ředitelka mateřské školy.)
 • Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky se provádějte ústně, nebo telefonicky (573 390 226) a také písemně na nástěnce školní jídelny (jmenný seznam dětí).
 • Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

ZPĚT


IX. Práva a povinnosti


Dítě má právo:

 • Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.
 • Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.
 • Na poskytnutí ochrany společností (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci a ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti, slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny.
 • Na emočně kladené prostředí a projevování lásky (právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).
 • Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo si hrát, právo na soukromí…).
 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…).
 • Na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí.

Práva a povinnosti pedagogů:

 • Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.
 • Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
 • Rozhoduje o metodách a postupech při plnění výchovných cílů školy.
 • Pedagog je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele:

 • Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
 • Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

Rodiče mají právo:

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • Konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s ředitelkou školy či učitelkou školy, po předchozí dohodě
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy dítěte,
 • Projevit připomínky k provozu MŠ, (připomínky adresujte ředitelce školy)
 • Po dohodě s ředitelkou se zůčastnit výchovně vzdělávacího procesu ve třídě,
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte.

Rodiče jsou povinni:

 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy
 • U nových dětí dodržovat domluvený adaptační program
 • Vzniklý problém, konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká, při neuspokojivém výsledku jednání se obrátí na ředitelku.
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte
 • Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh výchovy a vzdělávání
 • Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh výchovy a vzdělávání a bezpečnost dítěte.

ZPĚT


X. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.
Při větším poškození majetku nebo zničení majetku školy, bude záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována úhrada škody, případná oprava v co nejkratším termínu.


ZPĚT


XI. Závěrečné ustanovení.

Seznámení se se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.
Zákonní zástupci i všichni pracovníci školy budou se školním řádem vždy prokazatelně seznámeni na začátku školního roku.

ZPĚT


XII. Platnost a účinnost

Školní řád byl vypracován ředitelkou školy.
Školní řád nahrazuje školní řád s účinností ze dne 29.8.2011
Tento školní řád vstupuje v platnost dne 1.9.2012.
Aktualizován dne 1.9.2014

Lenka Přadková
ředitelka školy

ZPĚT